LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Szkoła dzienna

Rekrutacja

UWAGA !!!
Ruszyła REKRUTACJA - WRZESIEŃ 2017/2018

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2017/2018 odbywa się z pominięciem elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

Zasady i kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

1. Terminy przyjmowania dokumentów- podania o przyjęcie do szkoły kandydaci składają w terminie od 1 czerwca do 24 czerwca 2017 roku do godz. 16.00
- kandydaci zobowiązani są do dostarczenia w terminie do 1 lipca 2017 do godziny 16.00:
* kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat (stwierdzenie zgodności z oryginałem).
*posiadanych zaświadczeń o uczestnictwie w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty oraz osiągnięciach sportowych lub artystycznych,
* posiadanego orzeczenia kwalifikacyjnego poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne:

1. Przyjęcie kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna
2. Harmonogram naboru na rok szkolny 2017/2018- 1 czerwca 2017 - 24 czerwca 2017- składanie podań przez kandydatów
- do 1 lipca 2017 - doręczenie przez kandydatów kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum
- do 3 lipca 2017 - postępowanie kwalifikacyjne według obowiązujących w szkole procedur
- 3 lipca 2017 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły
- do 10 lipca 2017 - dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego co jest jednoznaczne z potwierdzeniem nauki w szkole.

Planowane oddziały i przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

- 1A, 1B, 1C - wszystkie klasy o profilu biologiczno-chemicznym
- przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym - biologia, chemia
- języki obce - język angielski, drugi do wyboru (język niemiecki lub język rosyjski)
- przedmioty punktowane - język polski, biologia, chemia, matematyka
- liczba uczniów w oddziale - 15 osób